حذف وفایی با شکست مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان

Home / حذف وفایی با شکست مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان

حذف وفایی با شکست مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان
حسین وفایی با قبول شکست مقابل مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان از دور مسابقات کنار رفت.

حذف وفایی با شکست مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان

حسین وفایی با قبول شکست مقابل مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان از دور مسابقات کنار رفت.
حذف وفایی با شکست مقابل مرد شماره ١٥ اسنوکر جهان