حامیان برگزیت فقرا و کشور را نابود کرده‌اند

Home / حامیان برگزیت فقرا و کشور را نابود کرده‌اند

حامیان برگزیت فقرا و کشور را نابود کرده‌اند
ستون‌نویس نشریه انگلیسی «آبزرور» تصریح کرد که حامیان برگزیت با سیاست‌های خود قبل از اینکه کشور را ویران کنند فقرا را نابود کرده بودند.

حامیان برگزیت فقرا و کشور را نابود کرده‌اند

ستون‌نویس نشریه انگلیسی «آبزرور» تصریح کرد که حامیان برگزیت با سیاست‌های خود قبل از اینکه کشور را ویران کنند فقرا را نابود کرده بودند.
حامیان برگزیت فقرا و کشور را نابود کرده‌اند