حاشیه‌های روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد

Home / حاشیه‌های روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد

حاشیه‌های روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد
بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری با حواشی جالبی همراه بود.

حاشیه‌های روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد

بازدید معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی در روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری با حواشی جالبی همراه بود.
حاشیه‌های روز پایانی نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد