حاشیه‌های روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

Home / حاشیه‌های روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

حاشیه‌های روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی
سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار با مانورهای محصولات نوین واحدهای تهران و لرستان دانشگاه آزاد اسلامی شور و حال دیگری داشت.

حاشیه‌های روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی

سومین روز از نوزدهمین نمایشگاه پژوهش، فناوری و فن‌بازار با مانورهای محصولات نوین واحدهای تهران و لرستان دانشگاه آزاد اسلامی شور و حال دیگری داشت.
حاشیه‌های روز سوم نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی