جوکوویچ و فدرر و حمله به هفتمین قهرمانی

Home / جوکوویچ و فدرر و حمله به هفتمین قهرمانی

جوکوویچ و فدرر و حمله به هفتمین قهرمانی
نوواک جوکوویچ و راجر فدرر با رسیدن به فینال تنیس استرالیا در آستانه شکستن یک رکورد دیگر قرار گرفتند.

جوکوویچ و فدرر و حمله به هفتمین قهرمانی

نوواک جوکوویچ و راجر فدرر با رسیدن به فینال تنیس استرالیا در آستانه شکستن یک رکورد دیگر قرار گرفتند.
جوکوویچ و فدرر و حمله به هفتمین قهرمانی