جوانان گره‌گشای مشکلات کشور هستند

Home / جوانان گره‌گشای مشکلات کشور هستند

جوانان گره‌گشای مشکلات کشور هستند
تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید نشان داده شود که رژیم پهلوی چه بر سر ملت ایران آورده است. تاریکی و ظلمت حکومت جور قاجار و پهلوی برای مردم بیان شود.

جوانان گره‌گشای مشکلات کشور هستند

تولیت آستان قدس رضوی گفت: باید نشان داده شود که رژیم پهلوی چه بر سر ملت ایران آورده است. تاریکی و ظلمت حکومت جور قاجار و پهلوی برای مردم بیان شود.
جوانان گره‌گشای مشکلات کشور هستند