جنگ‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از هر نوع تعارض با صهیونیست‌ها

Home / جنگ‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از هر نوع تعارض با صهیونیست‌ها

جنگ‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از هر نوع تعارض با صهیونیست‌ها
دبیرکل بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی گفت: همه جنگ‌های منطقه و جهان در این راستا بوده که هیچ تعارضی با رژیم صهیونیستی شکل نگیرد.

جنگ‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از هر نوع تعارض با صهیونیست‌ها

دبیرکل بین‌المجالس مجلس شورای اسلامی گفت: همه جنگ‌های منطقه و جهان در این راستا بوده که هیچ تعارضی با رژیم صهیونیستی شکل نگیرد.
جنگ‌های منطقه‌ای برای جلوگیری از هر نوع تعارض با صهیونیست‌ها