جنگنده‌های میگ 29 و صاعقه در نمایشگاه هوایی به پرواز در‌آمدند

Home / جنگنده‌های میگ 29 و صاعقه در نمایشگاه هوایی به پرواز در‌آمدند

جنگنده‌های میگ 29 و صاعقه در نمایشگاه هوایی به پرواز در‌آمدند
نمایشگاه اقتدار هوایی نیروهای مسلح با حضور امیر سرلشکر موسوی و فرماندهان نیروها در پایگاه شهید لشکری مهرآباد افتتاح شد.

جنگنده‌های میگ 29 و صاعقه در نمایشگاه هوایی به پرواز در‌آمدند

نمایشگاه اقتدار هوایی نیروهای مسلح با حضور امیر سرلشکر موسوی و فرماندهان نیروها در پایگاه شهید لشکری مهرآباد افتتاح شد.
جنگنده‌های میگ 29 و صاعقه در نمایشگاه هوایی به پرواز در‌آمدند