جمعی از مردم و اهالی رسانه در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند

Home / جمعی از مردم و اهالی رسانه در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند

جمعی از مردم و اهالی رسانه در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند
جمعی از مردم، اهالی رسانه و فعالان حقوق بشر در اعتراض به بازداشت خبرنگار پرس‌تی‌وی در مقابل سفارت سوئیس تجمع اعتراضی کردند.

جمعی از مردم و اهالی رسانه در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند

جمعی از مردم، اهالی رسانه و فعالان حقوق بشر در اعتراض به بازداشت خبرنگار پرس‌تی‌وی در مقابل سفارت سوئیس تجمع اعتراضی کردند.
جمعی از مردم و اهالی رسانه در مقابل سفارت سوئیس تجمع کردند