جلسه علنی مجلس شورای به ریاست مطهری آغاز شد

Home / جلسه علنی مجلس شورای به ریاست مطهری آغاز شد

جلسه علنی مجلس شورای به ریاست مطهری آغاز شد
جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایی پیش به ریاست علی مطهری آغاز شد.

جلسه علنی مجلس شورای به ریاست مطهری آغاز شد

جلسه صحن علنی مجلس شورای اسلامی دقایی پیش به ریاست علی مطهری آغاز شد.
جلسه علنی مجلس شورای به ریاست مطهری آغاز شد