جلسه دفاع از نخستین رساله دکتری دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

Home / جلسه دفاع از نخستین رساله دکتری دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

جلسه دفاع از نخستین رساله دکتری دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد
دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از رساله خود دفاع کردند.

جلسه دفاع از نخستین رساله دکتری دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد

دانش‌آموختگان مقطع دکتری تخصصی دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد از رساله خود دفاع کردند.
جلسه دفاع از نخستین رساله دکتری دندانپزشکی دانشگاه آزاد بروجرد