جلسه اشتغال پوشاک روستایی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد

Home / جلسه اشتغال پوشاک روستایی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد

جلسه اشتغال پوشاک روستایی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد
جلسه فوق‌العاده هماهنگی طرح اشتغال پوشاک روستایی اردبیل و چهار استان دیگر در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.

جلسه اشتغال پوشاک روستایی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد

جلسه فوق‌العاده هماهنگی طرح اشتغال پوشاک روستایی اردبیل و چهار استان دیگر در سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
جلسه اشتغال پوشاک روستایی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد