جریمه اضافه بنا بر‌ اساس موقعیت مکانی تعیین می‌شود

Home / جریمه اضافه بنا بر‌ اساس موقعیت مکانی تعیین می‌شود

جریمه اضافه بنا بر‌ اساس موقعیت مکانی تعیین می‌شود
جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت زير‌بنای مندرج در پروانه ساختمانی، بر‌ اساس موقعیت مکانی، نوع استفاده از فضای و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی تعیین می‌شود.

جریمه اضافه بنا بر‌ اساس موقعیت مکانی تعیین می‌شود

جریمه اضافه بنای زائد بر مساحت زير‌بنای مندرج در پروانه ساختمانی، بر‌ اساس موقعیت مکانی، نوع استفاده از فضای و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی تعیین می‌شود.
جریمه اضافه بنا بر‌ اساس موقعیت مکانی تعیین می‌شود