جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران شکل گیرد

Home / جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران شکل گیرد

جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران شکل گیرد
مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در تهران گفت: باید جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران در حوزه اربعین شکل گیرد.

جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران شکل گیرد

مسئول کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در تهران گفت: باید جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران در حوزه اربعین شکل گیرد.
جریان‌سازی فرهنگی در حوزه علمیه خواهران شکل گیرد