جذب 19 هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی

Home / جذب 19 هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی

جذب 19 هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی
سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا دو سال آینده 19 هزار نيروی پرستاری در بخش دولتی جذب می‌شوند.

جذب 19 هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی

سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا دو سال آینده 19 هزار نيروی پرستاری در بخش دولتی جذب می‌شوند.
جذب 19 هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی