جذب ایده‌ برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی

Home / جذب ایده‌ برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی

جذب ایده‌ برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر گفت: در حال رایزنی و مذاکره برای جذب ایده‌های جدید در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی هستیم.

جذب ایده‌ برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خمینی‌شهر گفت: در حال رایزنی و مذاکره برای جذب ایده‌های جدید در زمینه اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی هستیم.
جذب ایده‌ برای اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تولید محصولات علمی بومی