جدیدترین دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شد

Home / جدیدترین دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شد

جدیدترین دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شد
جدیدترین محصولات و دستاوردهای حوزه دفاعی با حضور جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به نمایش درآمد.

جدیدترین دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شد

جدیدترین محصولات و دستاوردهای حوزه دفاعی با حضور جانشین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی به نمایش درآمد.
جدیدترین دستاوردهای دفاعی به نمایش گذاشته شد