جباری از نیمکت استقلال دور شد

Home / جباری از نیمکت استقلال دور شد

جباری از نیمکت استقلال دور شد
مجتبی جباری به دلیل نداشتن مدرک مربیگری از حضور در نیمکت استقلال دور شد.

جباری از نیمکت استقلال دور شد

مجتبی جباری به دلیل نداشتن مدرک مربیگری از حضور در نیمکت استقلال دور شد.
جباری از نیمکت استقلال دور شد