جای برادران عالمیان درصورت کوتاهی گرفته می‌شود

Home / جای برادران عالمیان درصورت کوتاهی گرفته می‌شود

جای برادران عالمیان درصورت کوتاهی گرفته می‌شود
دبیر فدراسیون تنیس روی میز گفت: اگر برادران عالمیان دچار کوتاهی شوند نفرات آماده‌ای هستند که جای آنها را بگیرند.

جای برادران عالمیان درصورت کوتاهی گرفته می‌شود

دبیر فدراسیون تنیس روی میز گفت: اگر برادران عالمیان دچار کوتاهی شوند نفرات آماده‌ای هستند که جای آنها را بگیرند.
جای برادران عالمیان درصورت کوتاهی گرفته می‌شود