جایگاه فعالیت‌های قرآنی در زندگی مردم باید ارتقا یابد

Home / جایگاه فعالیت‌های قرآنی در زندگی مردم باید ارتقا یابد

جایگاه فعالیت‌های قرآنی در زندگی مردم باید ارتقا یابد
وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته اما باید این جایگاه ارتقا یابد.

جایگاه فعالیت‌های قرآنی در زندگی مردم باید ارتقا یابد

وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: فعالیت‌های قرآنی پس از پیروزی انقلاب اسلامی رشد چشمگیری داشته اما باید این جایگاه ارتقا یابد.
جایگاه فعالیت‌های قرآنی در زندگی مردم باید ارتقا یابد