جان باختن تعدادی از دانشجویان موجی از تأسف و اندوه پدید آورد

Home / جان باختن تعدادی از دانشجویان موجی از تأسف و اندوه پدید آورد

جان باختن تعدادی از دانشجویان موجی از تأسف و اندوه پدید آورد
رئیس‌جمهور در پیامی حادثه مصیبت‌بار واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت.

جان باختن تعدادی از دانشجویان موجی از تأسف و اندوه پدید آورد

رئیس‌جمهور در پیامی حادثه مصیبت‌بار واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات را تسلیت گفت.
جان باختن تعدادی از دانشجویان موجی از تأسف و اندوه پدید آورد