جامعه قرآنی می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود

Home / جامعه قرآنی می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود

جامعه قرآنی می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود
فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آن جامعه‌ای که قرآن در آن جاری باشد می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود، زیرا قرآن کتاب معرفت و کتاب زندگی است

جامعه قرآنی می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود

فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: آن جامعه‌ای که قرآن در آن جاری باشد می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود، زیرا قرآن کتاب معرفت و کتاب زندگی است
جامعه قرآنی می‌تواند به الگویی برای سایر جوامع تبدیل شود