ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریت‌های پزشکی آغاز می‌‌شود

Home / ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریت‌های پزشکی آغاز می‌‌شود

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریت‌های پزشکی آغاز می‌‌شود
ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته تحصیلی فوریت‌های پزشکی نیمه‌متمرکز کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها از ششم بهمن‌ماه آغاز می‌شود.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریت‌های پزشکی آغاز می‌‌شود

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته تحصیلی فوریت‌های پزشکی نیمه‌متمرکز کارشناسی ناپیوسته دانشگاه‌ها از ششم بهمن‌ماه آغاز می‌شود.
ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان نهایی رشته فوریت‌های پزشکی آغاز می‌‌شود