ثبت‌نام آزمون میان‌دوره علوم‌پایه دندان‌پزشکی ادامه دارد

Home / ثبت‌نام آزمون میان‌دوره علوم‌پایه دندان‌پزشکی ادامه دارد

ثبت‌نام آزمون میان‌دوره علوم‌پایه دندان‌پزشکی ادامه دارد
ثبت‌نام برای شرکت در آزمون الکترونیک میان‌دوره پیش‌کارورزی و علوم‌پایه دندان‌پزشکی تا 10 دی‌ماه ادامه دارد.

ثبت‌نام آزمون میان‌دوره علوم‌پایه دندان‌پزشکی ادامه دارد

ثبت‌نام برای شرکت در آزمون الکترونیک میان‌دوره پیش‌کارورزی و علوم‌پایه دندان‌پزشکی تا 10 دی‌ماه ادامه دارد.
ثبت‌نام آزمون میان‌دوره علوم‌پایه دندان‌پزشکی ادامه دارد