تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان قهرمان شد

Home / تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان قهرمان شد

تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان قهرمان شد
تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان به مقام اول مسابقات والیبال دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس دست‌ یافت.

تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان قهرمان شد

تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان به مقام اول مسابقات والیبال دانشگاه آزاد اسلامی استان فارس دست‌ یافت.
تیم والیبال دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی استهبان قهرمان شد