تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود قهرمان شد

Home / تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود قهرمان شد

تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود قهرمان شد
تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در یازدهمین دوره مسابقات بسیج اساتید استان سمنان فاتح این مسابقات شد.

تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود قهرمان شد

تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در یازدهمین دوره مسابقات بسیج اساتید استان سمنان فاتح این مسابقات شد.
تیم فوتسال بسيج اساتيد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود قهرمان شد