تکیه بر توان داخلی شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها

Home / تکیه بر توان داخلی شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها

تکیه بر توان داخلی شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها
کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کازرون اعلام کرد که شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها حفظ ایمان واقعی و تکیه بر توان داخلی و قطع امید از خارج است.

تکیه بر توان داخلی شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها

کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی کازرون اعلام کرد که شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها حفظ ایمان واقعی و تکیه بر توان داخلی و قطع امید از خارج است.
تکیه بر توان داخلی شرط موفقیت جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها