تکمیل چرخه علم تا ثروت با برگزاری نمایشگاه تقاضامحور در هفته پژوه

Home / تکمیل چرخه علم تا ثروت با برگزاری نمایشگاه تقاضامحور در هفته پژوه

تکمیل چرخه علم تا ثروت با برگزاری نمایشگاه تقاضامحور در هفته پژوه
نایب‌رییس شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری گفت: نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی، تکمیل‌کننده زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه است.

تکمیل چرخه علم تا ثروت با برگزاری نمایشگاه تقاضامحور در هفته پژوه

نایب‌رییس شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری گفت: نمایشگاه تقاضای ساخت و تولید ایرانی، تکمیل‌کننده زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه است.
تکمیل چرخه علم تا ثروت با برگزاری نمایشگاه تقاضامحور در هفته پژوه