تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد

Home / تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد

تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد
با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد همدان عصر امروز در این دانشگاه برگزار شد.

تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد

با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان و واحد همدان عصر امروز در این دانشگاه برگزار شد.
تکریم و معارفه سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان برگزار شد