توهین وزیر کشور ایتالیا به گونزالو هیگواین

Home / توهین وزیر کشور ایتالیا به گونزالو هیگواین

توهین وزیر کشور ایتالیا به گونزالو هیگواین
وزیر کشور ایتالیا در پی خروج گونزالو هیگواین از باشگاه ایتالیایی میلان با الفاظی توهین‌آمیز از او یاد کرد.

توهین وزیر کشور ایتالیا به گونزالو هیگواین

وزیر کشور ایتالیا در پی خروج گونزالو هیگواین از باشگاه ایتالیایی میلان با الفاظی توهین‌آمیز از او یاد کرد.
توهین وزیر کشور ایتالیا به گونزالو هیگواین