تولید نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس از سوی محقق خراسانی

Home / تولید نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس از سوی محقق خراسانی

تولید نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس از سوی محقق خراسانی
یک محقق خراسانی توانسته نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس را طراحی کند که کاربردهای منحصربه‌فردی دارد.

تولید نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس از سوی محقق خراسانی

یک محقق خراسانی توانسته نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس را طراحی کند که کاربردهای منحصربه‌فردی دارد.
تولید نرم‌افزار تشخیص چهره و احساس از سوی محقق خراسانی