تولید محلول رسی محرک رشد گیاه در دانشگاه آزاد سمنان

Home / تولید محلول رسی محرک رشد گیاه در دانشگاه آزاد سمنان

تولید محلول رسی محرک رشد گیاه در دانشگاه آزاد سمنان
عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان توانست محلول رسی محرک رشد گیاه را با صرفه اقتصادی بالا تولید کند.

تولید محلول رسی محرک رشد گیاه در دانشگاه آزاد سمنان

عضو هیأت‌علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان توانست محلول رسی محرک رشد گیاه را با صرفه اقتصادی بالا تولید کند.
تولید محلول رسی محرک رشد گیاه در دانشگاه آزاد سمنان