توقیف اموال دوتابعیتی‌ها از حرف تا عمل/ متن ماده 989 قانون مدنی

Home / توقیف اموال دوتابعیتی‌ها از حرف تا عمل/ متن ماده 989 قانون مدنی

توقیف اموال دوتابعیتی‌ها از حرف تا عمل/ متن ماده 989 قانون مدنی
در ماده 989 قانون مدنی آمده است که اگر فردی تابعیت کشور دیگری را بگیرد اما به مقررات ایران در این بحث احترام نگذارد برخی از اموال وی به نفع دولت توقیف خواهد شد.

توقیف اموال دوتابعیتی‌ها از حرف تا عمل/ متن ماده 989 قانون مدنی

در ماده 989 قانون مدنی آمده است که اگر فردی تابعیت کشور دیگری را بگیرد اما به مقررات ایران در این بحث احترام نگذارد برخی از اموال وی به نفع دولت توقیف خواهد شد.
توقیف اموال دوتابعیتی‌ها از حرف تا عمل/ متن ماده 989 قانون مدنی