توضیح رئیس فدراسیون بوکس در مورد راه‌اندازی لیگ

Home / توضیح رئیس فدراسیون بوکس در مورد راه‌اندازی لیگ

توضیح رئیس فدراسیون بوکس در مورد راه‌اندازی لیگ
رئیس فدراسیون بوکس گفت: پست کلانتری به عنوان سرپرست سازمان لیگ موقت است و در زمان مناسب گزینه مدیر سازمان تیم‌های ملی را انتخاب خواهیم کرد. 

توضیح رئیس فدراسیون بوکس در مورد راه‌اندازی لیگ

رئیس فدراسیون بوکس گفت: پست کلانتری به عنوان سرپرست سازمان لیگ موقت است و در زمان مناسب گزینه مدیر سازمان تیم‌های ملی را انتخاب خواهیم کرد. 
توضیح رئیس فدراسیون بوکس در مورد راه‌اندازی لیگ