توسعه یادگیری الکترونیکی در اقشار مختلف جامعه

Home / توسعه یادگیری الکترونیکی در اقشار مختلف جامعه

توسعه یادگیری الکترونیکی در اقشار مختلف جامعه
کارشناس کرسی یونسکو در مؤسسه مهر البرز گفت: جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، آموزش برای همه اقشار جامعه را دنبال می‌کند که دسترسی‌شان به آموزش محدود است.

توسعه یادگیری الکترونیکی در اقشار مختلف جامعه

کارشناس کرسی یونسکو در مؤسسه مهر البرز گفت: جایزه ملی یادگیری الکترونیکی، آموزش برای همه اقشار جامعه را دنبال می‌کند که دسترسی‌شان به آموزش محدود است.
توسعه یادگیری الکترونیکی در اقشار مختلف جامعه