توسعه پایدار در سایه امنیت محقق می‌شود/ بودجه دفاعی اولویت مجلس

Home / توسعه پایدار در سایه امنیت محقق می‌شود/ بودجه دفاعی اولویت مجلس

توسعه پایدار در سایه امنیت محقق می‌شود/ بودجه دفاعی اولویت مجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توسعه‌ عمرانی و غیرعمرانی در سایه امنیت پایدار محقق می‌شود، بنابراین نباید در تقویت توان دفاعی کم بگذاریم.

توسعه پایدار در سایه امنیت محقق می‌شود/ بودجه دفاعی اولویت مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: توسعه‌ عمرانی و غیرعمرانی در سایه امنیت پایدار محقق می‌شود، بنابراین نباید در تقویت توان دفاعی کم بگذاریم.
توسعه پایدار در سایه امنیت محقق می‌شود/ بودجه دفاعی اولویت مجلس