توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد

Home / توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد

توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد
سرپرست شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: منطقه آزاد در دل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ایجاد می‌شود تا شاهد حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه باشیم.

توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد

سرپرست شهرفرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: منطقه آزاد در دل شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) ایجاد می‌شود تا شاهد حمل‌ونقل ترکیبی و توسعه باشیم.
توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با ایجاد منطقه آزاد