توسعه خدمات به جامعه عشايری باید تجديدنظر شود

Home / توسعه خدمات به جامعه عشايری باید تجديدنظر شود

توسعه خدمات به جامعه عشايری باید تجديدنظر شود
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: اقدامات انجام‌شده به جامعه عشایری کم است و باید در راستای توسعه خدمات کمی و کیفی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.

توسعه خدمات به جامعه عشايری باید تجديدنظر شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی گفت: اقدامات انجام‌شده به جامعه عشایری کم است و باید در راستای توسعه خدمات کمی و کیفی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد.
توسعه خدمات به جامعه عشايری باید تجديدنظر شود