توزیع کارت ورود به آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشگاه آزاد

Home / توزیع کارت ورود به آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشگاه آزاد

توزیع کارت ورود به آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشگاه آزاد
آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جمعه 14 آذرماه برگزار می‌شود.

توزیع کارت ورود به آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشگاه آزاد

آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جمعه 14 آذرماه برگزار می‌شود.
توزیع کارت ورود به آزمون‌های زبان انگلیسی و عربی دانشگاه آزاد