توجه به کیفی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی

Home / توجه به کیفی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی

توجه به کیفی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دکتر ولایتی همیشه شخصیت دانشگاهی خود را حفظ کرده و با فضای دانشگاهی به طور کامل آشنا است.

توجه به کیفی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: دکتر ولایتی همیشه شخصیت دانشگاهی خود را حفظ کرده و با فضای دانشگاهی به طور کامل آشنا است.
توجه به کیفی‌سازی در دانشگاه آزاد اسلامی با حضور دکتر ولایتی