تنها راه بازگشت اصحاب فتنه تبری از توطئه‌های آمریکاست

Home / تنها راه بازگشت اصحاب فتنه تبری از توطئه‌های آمریکاست

تنها راه بازگشت اصحاب فتنه تبری از توطئه‌های آمریکاست
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: راه بازگشت اصحاب فتنه این است که تبری خود را از توطئه آمریکا اعلام کنند و به دامان ملت باز گردند.

تنها راه بازگشت اصحاب فتنه تبری از توطئه‌های آمریکاست

دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی گفت: راه بازگشت اصحاب فتنه این است که تبری خود را از توطئه آمریکا اعلام کنند و به دامان ملت باز گردند.
تنها راه بازگشت اصحاب فتنه تبری از توطئه‌های آمریکاست