تنظیم و مدیریت بازار، محور تمرکز فرمانداران و بخشداران

Home / تنظیم و مدیریت بازار، محور تمرکز فرمانداران و بخشداران

تنظیم و مدیریت بازار، محور تمرکز فرمانداران و بخشداران
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی گفت:تنظیم و مدیریت بازار و توسعه اقتصادی مناطق، محور تمرکز فعالیت‌های فرمانداران و بخشداران این استان است.

تنظیم و مدیریت بازار، محور تمرکز فرمانداران و بخشداران

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان‌رضوی گفت:تنظیم و مدیریت بازار و توسعه اقتصادی مناطق، محور تمرکز فعالیت‌های فرمانداران و بخشداران این استان است.
تنظیم و مدیریت بازار، محور تمرکز فرمانداران و بخشداران