تمرکز جامعه اسلامی دانشجویان به فضای مجازی بر اساس مطالبات رهبری

Home / تمرکز جامعه اسلامی دانشجویان به فضای مجازی بر اساس مطالبات رهبری

تمرکز جامعه اسلامی دانشجویان به فضای مجازی بر اساس مطالبات رهبری
دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: بر اساس تأکید مقام معظم رهبری، تمرکز برنامه‌های این واحد بر روی فضای مجازی خواهد بود.

تمرکز جامعه اسلامی دانشجویان به فضای مجازی بر اساس مطالبات رهبری

دبیر واحد روابط عمومی اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان گفت: بر اساس تأکید مقام معظم رهبری، تمرکز برنامه‌های این واحد بر روی فضای مجازی خواهد بود.
تمرکز جامعه اسلامی دانشجویان به فضای مجازی بر اساس مطالبات رهبری