تمرکز ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اقلام دارویی و پزشکی

Home / تمرکز ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اقلام دارویی و پزشکی

تمرکز ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اقلام دارویی و پزشکی
سه کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای ساز و کار ویژه مالی را ابزار ویژه‌ای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران دانستند.

تمرکز ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اقلام دارویی و پزشکی

سه کشور اروپایی با صدور بیانیه‌ای ساز و کار ویژه مالی را ابزار ویژه‌ای برای تسهیل تجارت مشروع میان عاملان اقتصادی اروپا و ایران دانستند.
تمرکز ابزار پشتیبان مبادلات تجاری بر اقلام دارویی و پزشکی