تمدید قرارداد کی‌روش با فدراسیون است/ فرجی کارمند وزارت است

Home / تمدید قرارداد کی‌روش با فدراسیون است/ فرجی کارمند وزارت است

تمدید قرارداد کی‌روش با فدراسیون است/ فرجی کارمند وزارت است
معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: تصمیمات فنی بر عهده فدراسیون فوتبال است و هر تصمیمی که بگیرند حمایت می‌کنیم.

تمدید قرارداد کی‌روش با فدراسیون است/ فرجی کارمند وزارت است

معاونت ورزش حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان گفت: تصمیمات فنی بر عهده فدراسیون فوتبال است و هر تصمیمی که بگیرند حمایت می‌کنیم.
تمدید قرارداد کی‌روش با فدراسیون است/ فرجی کارمند وزارت است