تمجید پمپئو از سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید مکزیک

Home / تمجید پمپئو از سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید مکزیک

تمجید پمپئو از سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید مکزیک
وزیر امور خارجه آمریکا از سیاست‌های دولت جدید مکزیک در خصوص مسئله مهاجران تمجید کرد.

تمجید پمپئو از سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید مکزیک

وزیر امور خارجه آمریکا از سیاست‌های دولت جدید مکزیک در خصوص مسئله مهاجران تمجید کرد.
تمجید پمپئو از سیاست‌های مهاجرتی دولت جدید مکزیک