تماشای بازی ایران و ژاپن در پردیس چهارسو

Home / تماشای بازی ایران و ژاپن در پردیس چهارسو

تماشای بازی ایران و ژاپن در پردیس چهارسو
بازی بین و ایران و ژاپن در حالی برگزار شد که تعداد زیادی از مردم برای تماشای این بازی در پردیس چهارسو گرد هم آمدند و با هیجان بسیار به تماشای بازی پرداختند.

تماشای بازی ایران و ژاپن در پردیس چهارسو

بازی بین و ایران و ژاپن در حالی برگزار شد که تعداد زیادی از مردم برای تماشای این بازی در پردیس چهارسو گرد هم آمدند و با هیجان بسیار به تماشای بازی پرداختند.
تماشای بازی ایران و ژاپن در پردیس چهارسو