تلاش سنگال برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با چین

Home / تلاش سنگال برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با چین

تلاش سنگال برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با چین
رئیس جمهور سنگال تأکید کرد کشورش در تلاش است تا سطح مناسبات و همکاری‌های خود با چین را گسترش دهد.

تلاش سنگال برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با چین

رئیس جمهور سنگال تأکید کرد کشورش در تلاش است تا سطح مناسبات و همکاری‌های خود با چین را گسترش دهد.
تلاش سنگال برای گسترش همکاری‌های دو جانبه با چین