تلاش‌های ما آب در هاون کوبیدن است/ پیشرفت غلامپور با طرح بورسیه

Home / تلاش‌های ما آب در هاون کوبیدن است/ پیشرفت غلامپور با طرح بورسیه

تلاش‌های ما آب در هاون کوبیدن است/ پیشرفت غلامپور با طرح بورسیه
رئیس کمیته فنی فدراسیون شنا گفت: باتوجه به کمبود سخت‌افزاری که داریم تلاش‌های ما به نوعی کوبیدن آب در هاون است.

تلاش‌های ما آب در هاون کوبیدن است/ پیشرفت غلامپور با طرح بورسیه

رئیس کمیته فنی فدراسیون شنا گفت: باتوجه به کمبود سخت‌افزاری که داریم تلاش‌های ما به نوعی کوبیدن آب در هاون است.
تلاش‌های ما آب در هاون کوبیدن است/ پیشرفت غلامپور با طرح بورسیه