تقدیر نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور از خبرگزاری آنا

Home / تقدیر نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور از خبرگزاری آنا

تقدیر نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور از خبرگزاری آنا
نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور و همسر شهید هسته‌ای از خبرگزاری آنا به خاطر حمایت رسانه‌ای از حقوق بشر قدردانی کرد.

تقدیر نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور از خبرگزاری آنا

نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور و همسر شهید هسته‌ای از خبرگزاری آنا به خاطر حمایت رسانه‌ای از حقوق بشر قدردانی کرد.
تقدیر نایب‌رئیس انجمن دفاع از حقوق قربانیان ترور از خبرگزاری آنا